Produktkategorier MENU

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Hairmail är ett registrerat varumärke. Upphovsrätten till allt Hairmail-material är Hairmailsegendom. 

Användning av namnet Hairmail, kataloger, broschyrer, bilder och delar av dem utan Hairmail tillstånd är förbjuden. Rätten till prisändringar förbehålls. Hairmail Oy är momsregistrerad, handelsregisternummer 565.814, hemort Helsingfors. 

1. Tillämpningsområde

Dessa försäljnings- och leveransvillkor tillämpas på handel mellan Hairmail (nedan säljaren) och Hairmails kunder (nedan köparen), om inte parterna skriftligen har kommit överens om annat. Båda parter förbinder sig att följa de vid beställningstidpunkten gällande villkoren.

Faktureringskunder kan vara företag, sammanslutningar och föreningar inom hår- och skönhetsbranschen med giltigt organisationsnummer. Säljaren förbehåller sig rätten att kontrollera köparens kreditvärdighet innan varan levereras. Kundens grundläggande uppgifter registreras i säljarens kundregister.

Har köparen låg kreditvärdighet kan han beställa produkter mot förskottsbetalning eller under vissa begränsningar mot postförskott.

Dessa försäljnings- och leveransvillkor ersätter alla tidigare försäljnings- och leveransvillkor.

 

2. Köpslut

2.1 Anbud

Säljarens anbud gäller under den tid som anges i offerten. Om ingen giltighetstid nämns är den 14 dagar från och med anbudets datum.

2.2 Uppkomst av avtal/beställning

Vid köp som baseras på anbud uppkommer avtal då köparen meddelat att han antar säljarens anbud. Om köparens beställning avviker från säljarens anbud anses affären ha kommit till stånd enligt villkoren i säljarens anbud, om säljaren inte skriftligen bekräftat annat. I övriga fall kommer affären till stånd då köparen genom att godkänna dessa villkor gör en beställning hos säljaren via telefon, e-post, webbutik.

 

3. Säljarens förpliktelser

3.1 Leveranstid

Säljaren strävar efter att överlämna beställningar av lagerprodukter till fraktföretaget inom två (2) vardagar efter att beställningen inkommit.

Leveranstiden för produkter som tillverkats enligt köparens anvisningar eller som på köparens begäran beställts utanför det ordinarie sortimentet fastställs separat i samband med beställningen.

 3.2 Leveransvillkor

Såvida inget annat har överenskommits skriftligen levererar säljaren produkterna till köparen med säljarens fraktorganisation. Kunden kan om han så önskar också hämta produkterna fritt från säljarens lager och under vissa begränsningar från säljarens kundserviceplats. Gällande avgifter och fraktbegränsningar tillämpas på leveranserna.

Dessa finns att läsa i den giltiga produktkatalogen och på vår hemsida www.hairmail.net. Om innehållet i katalogen skiljer sig från det på www.hairmail.net äger innehållet på www. hairmail.net företräde.

Köparen ansvarar för att lämna rätt leveransadress till säljaren och för att se till att den av säljaren befullmäktigade fraktföraren har möjlighet att leverera produkterna till den angivna adressen vid tidpunkten för leveransen.

3.3 Riskövergång

Risken för varan övergår på köparen när varan enligt avtalet överlåts till köparen eller till en självständig fraktförare för transport, om inget annat följer av leveransklausulen. Om inte varan överlåts i rätt tid och detta beror på köparen eller något förhållande på hans sida övergår risken för varan på köparen när säljaren har gjort det som enligt avtalet förutsätts av honom för att göra överlåtelse möjlig.

3.4 Garanti

För såld vara gäller garanti enligt tillverkarens villkor om inte annat följer av avtalet. Garantitiden kan variera mellan produkter som används professionellt eller av kund. Om produktens eller försändelsens förpackning har skadats under transport gäller garantin bara om köparen har kvitterat försändelsen som mottagen med reservation.

3.5 Varans egenskaper

Säljaren ansvarar för varans kvalitet och andra egenskaper endast till den del de definieras i avtalet och på annat sätt som skriftligen fastställts av säljaren, uttryckligen med avseende på det aktuella köpet. Köparen ansvarar för att de uppgifter han lämnat till säljaren om varans användning är

riktiga. Genom att ta emot varan från säljaren godkänner köparen att ibruktagande och användning av produkten kan förutsätta särskilda kunskaper eller noggrannhet. Säljaren ansvarar inte för skada som uppstår av felaktig användning av produkten eller användning i annat än det avsedda syftet.

3.6 Felansvar och produktansvar

Säljaren ansvarar endast för design-, material- eller tillverkningsfel på produkten som motsvarar dess försäljningspris. Säljaren ansvarar inte för fel på produkten som beror på eller orsakas av bristfällig installation eller underhåll av produkten. Om produktens eller försändelsens förpackning har skadats under transport gäller garantin bara om köparen har kvitterat försändelsen som mottagen med reservation.

3.7 Indirekt skada

Säljaren är inte skyldig att ersätta köparen för någon indirect skada såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller andra ekonomiska följder.

 

4. Köparens förpliktelser

4.1 Priser

Om inget annat överenskommits skriftligen gäller alla priser som säljaren angivit tills vidare. Samtliga priser anges utan moms. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra de angivna priserna om ändringen orsakas av omständigheter som inte beror på säljaren.

 4.2 Betalningstid

Om inte parterna skriftligen enats om annat är betalningsvillkoret tjugo (20) dagar netto för samtliga fakturor. Betalningstiden räknas från fakturadagen. Om köpesumman inte betalas inom utsatt tid har säljaren rätt att innehålla ytterligare leveranser tills de förfallna betalningarna fullgjorts. Köparen har inte rätt att framställa krav på ersättning för sådant dröjsmål.

 4.3 Dröjsmål med betalning

Vid dröjsmål med betalningen debiteras för dröjsmålstiden en ersättning enligt Finlands räntelag räknat från fakturans förfallodag.

Säljaren har anlitat inkassoföretaget Cash-In Consulting Ab att bevaka indrivningen av fakturafordringar efter förfallodatum. Förutom dröjsmålsränta enligt gällande räntelag debiteras en hanteringsavgift för betalningspåminnelser och för indrivning debiteras indrivningskostnader enligt Cash-In Consulting Ab:s gällande prislista.

 4.4 Reklamation och avhjälpande av fel

Köparen är skyldig att undersöka produktens skick och att rätt produkt har levererats i samband med att produkten mottas. Alla anmärkningar i anknytning till produkten ska presenteras för säljaren omedelbart efter att bristen eller felet kommit till köparens kännedom. Leveransen betraktas som godkänt mottagen om inga anmärkningar gjorts inom tio (10) dagar efter leveransdagen. Säljaren har rätt att i första hand avhjälpa felet eller företa omleverans. Köparen har inte rätt att kräva omleverans ifall omständigheterna ändrats i den grad att proportionerna mellan de ursprungligen avtalade prestationsskyldigheterna avsevärt ändrats.

Köparen ska returnera den bristfälliga eller felaktiga produkten i originalförpackningen och i försäljningsskick enligt säljarens anvisningar. Säljaren undersöker den returnerade produkten för att konstatera eventuellt fel själv eller låter produkttillverkaren undersöka felet. Vid en defekt återförsäljningsprodukt ska slutkundens köpkvitto eller en kopia på kvittot alltid bifogas.

 4.5 Retur- och bytesrätt

Eventuell returnering av produkten ska alltid avtalas separat för varje tillfälle med säljaren, som ger köparen anvisningar för returnering. Bytes- och returrätt tillämpas inte på möbler eller på produkter som tillverkats enligt köparens anvisningar eller som på köparens begäran beställts utanför det ordinarie sortimentet. Vid hävande av köp som inte beror på säljaren debiteras 10 % av affärens slutsumma. Retur- och bytesrätten på lagerprodukter är tio (10) dagar, med undantag för möbler. Produkter som returneras ska levereras i oskadat skick i sin originalförpackning och innehålla samtliga delar. Köparen ansvarar alltid för returkostnaderna.

Om den returnerade produktens försäljningsförpackning inte är i säljbart skick debiteras köparen för den skadade försäljningsförpackningen enligt gällande prislista.

 

5 Hävande av avtalet

5.1 Köparens rätt att häva avtalet

Om säljarens leverans väsentligt avviker från det avtalade och om bristen trots skriftlig anmärkning från köparen inte avhjälps inom skälig tid eller om ny avtalsenlig vara inte levereras eller om leveransen av orsak som beror på säljaren försenas så att köparen lider oskälig skada har köparen rätt att häva avtalet. Om den vara som utgör föremål för köpet har tillverkats eller anskaffats enkom för köparen enligt hans anvisningar och önskemål och säljaren inte utan betydande förlust kan utnyttja varan på annat sätt får köparen häva köpet på grund av säljarens dröjsmål endast om syftet med köpet för hans del i väsentlig grad inte kan uppnås på grund av dröjsmålet.

5.2 Säljarens rätt att häva köp

Om köpesumman inte erläggs inom utsatt tid och det inte beror på säljaren har säljaren rätt att häva köpet. Säljaren har även rätt att häva köpet om det att döma av meddelande från köparen eller för övrigt är uppenbart att köparens betalning kommer att försenas väsentligt. Om köpet hävs på detta vis har säljaren rätt att avhämta redan levererade produkter på köparens bekostnad. Säljaren kan dessutom häva köpet om köparen inte medverkar till köpet på överenskommet sätt eller annat skäligen förutsatt sätt och inom den tid som säljaren utsatt. Säljaren har rätt att utan skadeståndsskyldighet häva avtalet om importen av varan på grund av för Finland förpliktande internationellt avtal, importbegränsande bestämmelse eller annan myndighetsåtgärd (t.ex. importtak eller -begränsningar eller höjda tullavgifter) blir omöjlig eller väsentligt dyrare än vad säljaren ursprungligen förutsatt.

5.3 Force majeure

Säljaren är inte skyldig att fullgöra avtalet om leveransen helt eller delvis hindras av naturkatastrof, eldsvåda, maskinfel eller därmed jämförbar störning, strejk, lockout, krig, mobilisering, export- eller importförbud, transporthinder, nedläggning av tillverkning, trafikstörning eller annan övermäktig omständighet. Säljaren är inte heller skyldig att fullgöra avtalet då detta skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör avtalet. Säljaren är inte skyldig att ersätta köparen för skada som denne lidit på grund av att avtalet inte fullgjorts, och han kan också häva avtalet.

 

6. Försäkring

Parterna försäkrar varan enligt den ansvarsfördelning som de avtalade leveransvillkoren förutsätter. Om eventuella andra försäkringar ska särskilt avtal träffas.

 

7. Överföring av äganderätt

Äganderätten till varorna bibehålls av säljaren tills hela köpesumman är betald, såvida inget annat har överenskommits skriftligen.

 

8. Meddelanden

Avsändaren ansvarar för att meddelanden till den andra parten når fram.

 

9. Avgörande av tvister

Tvister i anslutning till avtalet mellan säljaren och köparen ska i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om inget annat följer av avtalet och förlikning inte kan nås genom förhandlingar ska meningsskiljaktigheterna avgöras I Helsingfors tingsrätt.

 

10. Momsfri handel

Eftersom hairmails huvudkontor och lager ligger i Vanda I Finland innehåller våra priser inte moms. För mer information, kontakta vår kundservice eller läs mer på skatteverket.se

 

11.Övriga villkor

Köparen ombesörjer återanvändning, utnyttjande och övrig avfallshantering av från säljaren införskaffade produkter och produktavfall samt står för kostnaderna som uppstår av dessa.

 

12. Uppdaterade försäljnings- och leveransvillkor

Gällande försäljnings- och leveransvillkor finns att läsa på säljarens hemsida www.hairmail.net samt i den giltiga produktkatalogen. Om innehållet i katalogen skiljer sig från det på www.hairmail.net äger innehållet på www.hairmail.net företräde. Hairmail är ett registrerat varumärke. Upphovsrätten till allt Hairmail-material är Hairmails egendom.

 

Användning av namnet Hairmail, kataloger, broschyrer, bilder och delar av dem utan Hairmails tillstånd är förbjuden. Rätten till prisändringar förbehålls. Hairmail Oy är momsregistrerad, handelsregisternummer 565.814, hemort Helsingfors.