Produktkategorier MENU

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

1. Tillämpningsområde
Dessa försäljnings- och leveransvillkor tillämpas på handel mellan Hairmail Ab (nedan leverantör) och Hairmail Ab:s kunder (nedan kund), om inte parterna skriftligen har kommit överens om annat. Båda parter förbinder sig att följa de vid beställningstidpunkten gällande villkoren. Faktureringskunder kan vara företag, sammanslutningar och föreningar i hår- och skönhetsbranschen med giltigt organisationsnummer. Säljaren förbehåller sig rätten att kontrollera kundens kreditvärdighet innan varan levereras. Kundens grunduppgifter registreras i säljarens kundregister. Har kunden låg kreditvärdighet kan han beställa produkter mot förskottsbetalning. Dessa försäljnings- och leveransvillkor ersätter alla tidigare försäljnings- och leveransvillkor.
 

2. Köpslut
2.1 Anbud

Leverantörens anbud gäller under den tid som anges i offerten. Om ingen giltighetstid nämns är den 14 dagar från och med anbudets datum.
2.2 Uppkomst av avtal/beställning
Vid köp som baseras på anbud uppkommer avtal då kunden meddelat att han antar leverantörens anbud. Om kundens beställning avviker från leverantörens anbud anses affären ha kommit till stånd enligt villkoren i leverantörens anbud, om leverantören inte skriftligen bekräftat annat. I övriga fall kommer affären till stånd då kunden genom att godkänna dessa villkor gör en beställning hos leverantören via telefon, fax, e-post, webbutik.
 

3. Leverantörens förpliktelser
Leverantören strävar efter att överlämna beställningar av lagerprodukter till fraktföretaget inom två (2) vardagar efter att beställningen inkommit. Leveranstiden för produkter som tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på kundens begäran beställts utanför det ordinarie sortimentet fastställs separat i samband med beställningen.
3.2 Leveransvillkor
Såvida inget annat har överenskommits skriftligen levererar leverantören produkterna till kunden med leverantörens fraktorganisation. Kunden kan om han så önskar också hämta produkterna fritt från leverantörens lager. Gällande avgifter och fraktbegränsningar tillämpas på leveranserna. Dessa finns att läsa i den giltiga produktkatalogen och på vår hemsida www.hairmail.net.Kunden ansvarar för att lämna rätt leveransadress till leverantöreneransvillkoroch för att se till att den avleverantören befullmäktigade fraktföraren har möjlighet att leverera produkterna till den angivna adressen vid tidpunkten för leveransen.
3.3 Riskövergång
Risken för varan övergår på kunden när varan enligt avtalet överlåts till kunden eller till en självständig fraktförare för transport, om inget annat följer av leveransklausulen. Om inte varan överlåts i rätt tid och detta beror på kunden eller något förhållande på hans sida övergår risken för varan på kunden när leverantören har gjort det som enligt avtalet förutsätts av honom för att göra överlåtelse möjlig.
3.4 Garanti
För såld vara gäller garanti enligt tillverkarens villkor om inte annat följer av avtalet. Garantitiden kan variera mellan produkter som används professionellt eller av kund.
3.5 Varans egenskaper
Leverantören ansvarar för varans kvalitet och andra egenskaperendast till den del de definieras i avtalet och på annat sätt som skriftligen fastställts av leverantören, uttryckligen med avseende på det aktuella köpet. Kunden ansvarar för att de uppgifter han lämnat till leverantören om varans användning är riktiga. Genom att ta emot varan från leverantören godkänner kunden att ibruktagande och användning av produkten kan förutsätta särskilda kunskaper eller noggrannhet. Leverantören ansvarar inte för skada som uppstår av felaktig användning av produkten eller användning i annat än det avsedda syftet.
3.6 Felansvar och produktansvar
Leverantören ansvarar endast för planerings-, råvaru- eller tillverkningsfel på produkten som motsvarar dess försäljningspris. Leverantören ansvarar inte för fel på produkten som beror på eller orsakas av bristfällig installation eller underhåll av produkten.
3.7 Indirekt skada
Leverantören är inte skyldig att ersätta kunden för indirekt skada såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller andra ekonomiska följder på grund av dröjsmål eller fel i leverans
 

4. Kundens förpliktelser
4.1 Priser

Om inget annat överenskommits skriftligen gäller alla priser som leverantören angivit tills vidare. Samtliga priser anges utan moms. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra de angivna priserna om ändringen orsakas av omständigheter som inte beror på leverantören.
4.2 Betalningstid
Om inte parterna skriftligen enats om annat är betalningsvillkoret fjorton (14) dagar netto för samtliga fakturor. Betalningstiden räknas från fakturadagen. Om köpesumman inte betalas inom utsatt tid har leverantören rätt att innehålla ytterligare leveranser tills de förfallna betalningarna fullgjorts. Kunden har inte rätt att framställa krav på ersättning för sådant dröjsmål. Faktureringstillägg 39kr.
4.3 Dröjsmål med betalning
Vid dröjsmål med betalningen debiteras för dröjsmålstiden enersättning enligt Finlands räntelag räknat från fakturans förfallodag. Leverantörens auktoriserade inkassoföretag bevakar indrivningen av fakturafordringar efter förfallodatum. Förutom dröjsmålsränta enligt gällande räntelag debiteras en hanteringsavgift för betalningspåminnelser och för inkassoindrivning debiteras indrivningskostnader enligt inkassoföretagets gällande prislista.
4.4 Reklamation och avhjälpande av fel
Kunden är skyldig att undersöka produktens skick och att rätt produkt har levererats i samband med att produkten mottas eller vid första tillfälle därefter. Alla anmärkningar i anknytning till produkten skall presenteras för leverantören omedelbart efter att bristen eller felet kommit till kundens kännedom. Leveransen betraktas som godkänt mottagen om inga anmärkningar gjorts inom tio (10) dagar efter leveransdagen. Leverantören har rätt att i första hand avhjälpa felet eller företa omleverans. Kunden har inte rätt att kräva omleverans ifall omständigheterna förändrats i den grad att proportionerna mellan de ursprungligen avtalade prestationsskyldigheterna avsevärt ändrats. Kunden skall returnera den bristfälliga eller felaktiga produkten i originalförpackningen och i försäljningsskick enligt leverantörens anvisningar.Leverantören undersöker den returnerade produkten för att konstatera eventuellt fel själv eller låter produkttillverkaren undersöka felet. Vid en defekt återförsäljningsprodukt skall köpkvittot eller en kopia på kvittot alltid bifogas.
4.5 Retur- och bytesrätt
Eventuell returnering av produkten skall alltid avtalas separat för varje tillfälle med leverantören, som ger kunden anvisningar för returnering. Bytes- och returrätt tillämpas inte på produkter som tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på kundens begäran beställts utanför det ordinarie sortimentet. Vid hävande av köp som inte beror på säljaren debiteras 10 % av affärens slutsumma. Retur- och bytesrätten på lagerprodukter är tio (10) dagar. Produkter som returneras skall levereras i oskadat skick i sin originalförpackning och innehålla samtliga delar. Kunden ansvarar alltid för returkostnaderna. Om den returnerade produktens försäljningsförpackning inte är i säljbart skick debiteras kunden för den skadade försäljningsförpackningen enligt gällande prislista.


5 Hävande av avtalet
5.1 Kundens rätt att häva avtalet

Om leverantörens leverans väsentligt avviker från det avtalade och om bristen trots skriftlig anmärkning från kunden inte avhjälps inom skälig tid eller om ny avtalsenlig vara inte levereras eller om leveransen av orsak som beror på leverantören försenas så att kunden lider oskälig skada har kunden rätt att häva avtalet. Om den vara som utgör föremål för köpet har tillverkats eller anskaffats enkom för kunden enligt hans anvisningar och önskemål och leverantören inte utan betydande förlust kan utnyttja varan på annat sätt får kunden häva köpet på grund av sleverantörens dröjsmål endast om syftet med köpet för hans del i väsentlig grad inte kan uppnås på grund av dröjsmålet.
5.2 Leverantörens rätt att häva köp
Om köpesumman inte erläggs inom utsatt tid och det inte beror på leverantören har säljaren rätt att häva köpet. Leverantören har även rätt att häva köpet om det att döma av meddelande från kunden eller för övrigt är uppenbart att kundens betalning kommer att försenas väsentligt. Om köpet hävs på detta vis har leverantören rätt att avhämta redan levererade produkter på kundens bekostnad. Leverantören kan dessutom häva köpet om kunden inte medverkar till köpet på överenskommet sätt eller annat skäligen förutsatt sätt och inom den tid som leverantören utsatt. Leverantören har rätt att utan skadeståndsskyldighet häva avtalet om importen av varan på grund av för Finland förpliktande internationellt avtal, importbegränsande bestämmelse eller annan myndighetsåtgärd (t.ex. importtak eller -begränsningar eller höjda tullavgifter) blir omöjlig eller väsentligt dyrare än vad leverantören ursprungligen förutsatt.
5.3 Force majeure
Leverantören är inte skyldig att fullgöra avtalet om leveransen helt eller delvis hindras av naturkatastrof, eldsvåda, maskinfel eller därmed jämförbar störning, strejk, lockout, krig, mobilisering, export- eller importförbud, transporthinder, nedläggning av tillverkning, trafikstörning eller annan övermäktig omständighet. Leverantören är inte heller skyldig att fullgöra avtalet då detta skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till kundens intresse av att leverantören fullgör avtalet. Leverantören är inte skyldig att ersätta kunden för skada som denne lidit på grund av att avtalet inte fullgjorts, och han kan också häva avtalet.
 

6. Försäkring
Parterna försäkrar varan enligt den ansvarsfördelning som de avtalade leveransvillkoren förutsätter. Om eventuella andra försäkringar skall särskilt avtal träffas.
 

7. Överföring av äganderätt
Äganderätten till varorna bibehålls av leverantören tills hela köpesumman är betald, såvida inget annat har överenskommits skriftligen.
 

8. Meddelanden
Leverantören ansvarar för att meddelanden till den andra parten når fram. 9. Avgörande av tvister Tvister i anslutning till avtalet mellan leverantören och kunden skall i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om inget annat följer av avtalet och förlikning inte kan nås genom förhandlingar skall meningsskiljaktigheterna avgöras i Helsingfors tingsrätt.
 

9. Övriga villkor
Kunden ombesörjer återanvändning, utnyttjande och övrigavfallshantering av från leverantören införskaffade produkter och produktavfall samt står för kostnaderna som uppstår av dessa.
 

10. Uppdaterade försäljnings- och leveransvillkor
Gällande försäljnings- och leveransvillkor finns att läsa på leverantörens hemsida www.hairmail.net samt i den giltiga produktkatalogen.

Hairmail Ab är ett registrerat varumärke. Upphovsrätten till allt Hairmail-material är Hairmail Ab:s egendom. Användning av namnet Hairmail, kataloger, broschyrer, bilder och delar av dem utan Hairmail Ab:s tillstånd är förbjuden. Rätten till prisändringar förbehålls. Hairmail Ab momsregistrerad, momsregistreringsnummer FI09279693 hemort Helsingfors.